Svod loveckých psů – Ověření vlohových vlastností retrieverů – OVVR

ŘÁD OVVR - Ověření vlohových vlastností retrieverů
1POŘADÍ DISCIPLÍN

1. Povaha
2. Chování po výstřelu
3. Nos
4. Aport v terénu
5. Vodění psa na vodítku
6. Vodění psa na volno
7. Ochota k práci na vodě
8. Aport z vody
9. Kontakt s vůdcem
10. Vrozená chuť k práci

Pořadí disciplín OVVR musí být stejné tak jak je uvedeno v řádu svodu a není možné je měnit. V případě, že přesto dojde v průběhu OVVR k záměně disciplín, bude vedení sekce považovat OVVR za neplatné a veškeré náklady spojené s pořádáním takovéto akce, včetně vrácení startovného účastníkům ponese garant OVVR.

.
2POVAHA

Úvodní disciplína, kterou absolvují psi před zkoušením ostatních předmětů. Všichni zkoušení psi nastoupí v řadě vedle sebe u nohy vůdce. Na pokyn rozhodčího budou psi jednotlivě procházet na vodítku nebo volně (podle popisu disciplíny vodění na vodítku) podél řady a zařadí se na konec. Jakýkoli projev agresivity vůči ostatním psům či lidem je vylučující, pes nepokračuje dále. Projev agresivity se zapíše do průkazu původu, soudcovské tabulky a zápisu o průběhu OVVR. Stejným způsobem se hodnotí jakýkoli náznak agresivity vůči člověku nebo vůči ostatním psům v průběhu celých OVVR. Hodnocení: Vyhovující povaha se hodnotí jako standardní, projevy agresivity se hodnotí jako agresivní. Projevy bázlivosti nebo plachosti se hodnotí jako povaha bázlivá.

.
3CHOVÁNÍ PO VÝSTŘELU

Posuzuje se při volném pohybu psa, kdy vůdce nebo pomocník vystřelí na pokyn rozhodčího jednu ránu z brokovnice nebo 9mm startovací pistole tak, aby jej pes nesledoval a aby nemířil ve směru pohybu psa. Pes, který svým chováním prokáže, že se výstřelu nebojí a zůstane klidný pod vlivem vůdce je hodnocen známkou 4. Začne-li pes po výstřelu divočet, vyráží na velkou vzdálenost a nereaguje na povely vůdce, hodnotí se známkou 3, případně nižší. Pes, který se bojí výstřelu, to znamená, že odběhne vystrašeně od vůdce, nedá se přivolat, ztratí zájem o další práci, chová se bázlivě a nedůvěřivě, je hodnocen známkou 0 a je vyloučen z dalšího posuzování. Tato skutečnost se mu zaznamená do PP.

.
4NOS

Kvalita nosu je posuzována během zkoušení ostatních disciplín, při nichž pes používá čichové orientace. Při hodnocení musí být vzaty v úvahu všechny okolnosti, které souvisí s pachovou prací a které ji mohou jakkoli ovlivnit. Zvláště je třeba posoudit vzdálenost, na jakou pes navětřil zvěř nebo jiný předmět, jaké jsou povětrnostní podmínky, síla větru, vlhkost a teplota vzduchu, povaha terénu, porost apod. Kromě toho budou všichni psi odzkoušeni tak, že rozhodčí pohodí stejný předmět pro každého psa samostatně, aby to pes neviděl. Vůdce vypustí psa na pokyn rozhodčího proti větru tak, aby pes měl možnost volným pohybem v terénu jako při procházce pach předmětu zachytit. Rozhodčí hodnotí tuto práci tak, jak je popsáno výše. Není rozhodující, jakým způsobem pes předmět označí, zda jej vůbec označí či zda jej přinese. Hodnotí se pouze kvalita nosu. Jako předmět se použije atrapa zvěře nebo jiný předmět dobře držící pach. Nepovažuje se za chybu, pokud pes předmět aportuje. Tento předmět musí být i poté použit pro odzkoušení ostatních psů.

.
5APORT V TERÉNU

Aport vhazuje rozhodčí do vzdálenosti nejméně 10 metrů. Vůdce vypustí na pokyn rozhodčího psa. Pes musí předmět samostatně a bez povelů uchopit, donést a bez váhání odevzdat vůdci v časovém limitu do 5 minut. Nepovažuje se za chybu odevzdání aportu vsedě.
Chyby: příliš silné nebo váhavé uchopení (mačkání), hraní si s aportem, obíhání vůdce při odevzdání. Chybou je též, jestliže pes aport odkládá, aportuje s přestávkami, čeká na povel nebo upustí před odevzdáním.
Poznámka: Za předmět vhodný pro aport v terénu i z vody se považuje atrapa zvěře, "dummy"(aportovací předmět speciální konstrukce užívaný mezinárodně pro zkoušky retrieverů bez zvěře), kozlík (pešek) nebo činka. Jakýkoli předmět pro aport by měl mít alespoň 0,5 kg hmotnosti. Před zahájením disciplín aportu musí vůdce přeložit vhodný předmět pro aport ke schválení rozhodčímu. Neučiní-li tak, nebo předloží nevhodný předmět, použije rozhodčí předmět dle vlastního uvážení. Volba druhu aportu nemá vliv na ohodnocení disciplíny.

.
6VODĚNÍ PSA NA VODÍTKU

Může být posuzováno po celou dobu OVVR nebo jako samostatná disciplína na vytyčené trase. Pes by neměl zůstávat vzadu nebo předbíhat vůdce, přičemž nesmí táhnout v žádném směru.

.
7VODĚNÍ PSA NA VOLNO

Vůdce uvolní psa na pokyn rozhodčího z vodítka, pes musí prokázat ochotu neodbíhat od vůdce při volné chůzi terénem. Nejedná se o zkoušku dokonalého vodění u nohy bez vodítka. Pes může jít volně spolu s vůdcem, při snaze odběhnout se bez váhání vrací na povel vůdce zpět.
Vlastnost doprovázet vůdce aniž by byl na obtíž je typická pro retrievery a měla by jim být vrozena. Volný pohyb se děje teprve na povel vůdce.
Je-li pes po dobu OVVR veden bez vodítka, což je možné, nesmí to v řádném případě být omluvou jeho vymanění z vlivu vůdce na jakoukoli dobu. Pokud takto vedený pes zasáhne do zkoušení jiného psa, má rozhodčí právo psa, který toto způsobil vyloučit z OVVR.
Disciplíně vodění na řemeni se musí podrobit i jinak volně vedený pes.

.
8OCHOTA K PRÁCI NA VODĚ

Pes musí jít ochotně a bez váhání do vody za vhozeným aportem.
Chyby: opakovaný povel, váhání a vylézání na břeh snižují známku. Neuposlechnutí povelu k práci ve vodě se hodnotí známkou 0.

.
9APORT Z VODY

Rozhodčí hodí aport do hluboké vody nejméně osm metrů daleko. Pes má nejkratší cestou plavat k aportu, přinést jej a předat bez váhání vůdci v časovém limitu do 5 minut. Nepožaduje se odevzdání vsedě. Zlepšení úchopu ve vodě se nepovažuje za chybu.
Chyby: Odkládá-li pes aport po vystoupení z vody, je mu úměrně snížena známka z výkonu. Pes který po vystoupení z vody uvolní úchop a opraví si jej, nesmí v žádném případě zvedat hlavu a čekat na povel. Učiní-li tak, může vůdce bez vstoupení do vody rukou dosáhnout, je hodnocen známkou 1.
Poznámka: Je-li břeh hůře přístupný, je psovi ponechána volba, kudy vystoupí na břeh.

.
10KONTAKT S VŮDCEM

Rozhodčí hodnotí během celých OVVR, jak pes reaguje na přivolání a další povel a to i je-li v kontaktu se zvěří. Příliš časté a opakované povely úměrně snižují známku. Pes, který se z jakýchkoli příčin nenechá přivolat a připoutat na vodítko nebo se vzdálí na dobu delší než 5 minut se hodnotí známkou 0.

.
11VROZENÁ CHUŤ K PRÁCI

Po celý čas OVVR se hodnotí ochota a vytrvalost, s jakou se pes snaží pracovat, případně vyhledat zvěř. Pes musí pracovat vytrvale, bez častého pobízení a povelů a bez ohledu na počasí (zima, déšť). Žádá se vášnivě a s radostí pracující retriever. Prokáže-li pes klid před zvěří, nesmí to být hodnoceno jako chyba nebo jako nedostatek vloh k práci se zvěří.
Chyby: neradostné, pomalé a špatné plnění povelů, nedostatek zájmu o aport, nezájem o práci, stálé povzbuzování.
Poznámka: Je třeba respektovat riziko přetížení a únavy psa při velmi teplém letním počasí.

.
12TABULKA

Předmět Nejnižší možná známka pro disciplínu Koeficient Maximální počet bodů
Chování po výstřelu 1 3 12
Nos 2 10 40
Aport v terénu 1 8 32
Vodění psa na vodítku 2 3 12
Vodění psa na volno 2 4 16
Ochota k práci ve vodě 2 8 32
Aport z vody 1 10 40
Kontakt s vůdcem 2 4 16
Vrozená chuť k práci 1 8 32
Nejnižší počet bodů pro úspěšné složení OVVR 109   232
Povaha standardní nestandardní
agresivní bázlivá

.
ORGANIZAČNÍ ŘÁD OVVR
1Smysl pořádání svodu loveckých psů - OVVR

Smyslem pořádání svodu loveckých psů - OVVR je, na základě předvedených výkonů posoudit, zda jedinec na těchto OVVR předvedený je povahově a pracovně typickým představitelem daného plemene retrievera. Klade se zvláště důraz na vrozené vlastnosti retrievera, jako je kontakt s vůdcem, radost s jakou pes pracovní činnost vykonává a přinášení..

.
2Podmínky pořádání svodu loveckých psů - OVVR

Svod loveckých psů - Ověření vrozených vlastností retrieverů (dále jen OVVR) může pořádat kterýkoliv člen Klubu chovatelů loveckých slídičů, kterému bylo v den podání žádosti o pořádání OVVR nejméně 21 let a který byl řádně proškolen vedením sekce. Toto školení provádí vedení sekce retrieverů a jeho termín bude vždy zájemcům o pořádání OVVR v časovém předstihu sdělen. Žádost o pořádání s termínem konání OVVR musí být vedoucímu sekce dodána nejdéle do 30.11. Vedení sekce si vyhrazuje právo nabídku na pořádání OVVR neakceptovat a to především z důvodu případného velkého počtu těchto svodů a k jejich plošnému rozložení v rámci České republiky nebo z důvodu nezpůsobilých podmínek k pořádání OVVR. Pokud nebude zájemce o pořádání OVVR proškolen, nemůže být uznán jako garant a tudíž se bude považovat za nezpůsobilého k pořádání OVVR.

.
3Přijímání a evidence přihlášek

Přihlášky pro účast na OVVR se zasílají společně se zaplacením stanoveného poplatku za startovné na adresu garanta OVVR. Výše poplatku za startovné je určena vedením sekce při školení garantů OVVR. Startovné je po zaplacení garantovi OVVR nevratné. Platba je poukazována na adresu garanta složenkou typu „C“. Garant je povinen veškeré přihlášky a platby za startovné řádně evidovat. Z tohoto důvodu má ve smyslu platných právních norem podepsanou hmotnou odpovědnost. Garant je povinen neprodleně po přijetí přihlášky zaslat zájemci o účast na OVVR propozice (příloha směrnice č.3) a řád OVVR (viz příloha směrnice č.2). Termín uzávěrky příjmu přihlášek je stanoven na základě návrhu garanta, obvykle však jeden týden před konáním OVVR.

Garant je povinen nepřijmout přihlášku:


1. v případě, že přihlášený jedinec nedosáhne v době konání OVVR minimálně věku 6 měsíců
2. v případě, že přihlášený jedinec nemá platné ČLP a není tudíž evidován Plemennou knihou ČMKJ (u českých státních příslušníků), nebo není zapsán v plemenných knihách států FCI (u cizích státních příslušníků)
3. v případě, že součástí přihlášky není kopie Průkazu původu hlášeného jedince

.
4Organizace svodu loveckých psů - OVVR

Garant OVVR se zavazuje zajistit vhodné podmínky pro pořádání OVVR a je zodpovědný za jejich hladký průběh. Rozhodčího deleguje vedení sekce na návrh garanta. Vedení sekce si vyhrazuje právo nedelegovat navrhovaného rozhodčího pro posuzování bez udání důvodů. Při delegování musí vedení sekce přihlédnout k nákladům spojených s cestovní náhradou za dopravu rozhodčího na místo konání OVVR. Navrhovaný rozhodčí musí být zaregistrován jako rozhodčí při ČMMJ. Garant je povinen před započetím OVVR proškolit, v souladu se školením, které pořádá sekce retrieverů pro garanty OVVR, rozhodčí posuzující OVVR. Rozhodčí je povinen dbát organizačních pokynů garanta. Garant nezasahuje do průběhu posuzování OVVR. Pořadí disciplín je určeno řádem OVVR a nelze je měnit. Maximální počet posuzovaných jedinců pro skupinu je při OVVR 15. Skupinu posuzuje vždy pouze jeden rozhodčí.

.
5Podmínky účasti na svodu loveckých psů - OVVR

OVVR se může účastnit jedinec, který v den konání dovršil věku 6 měsíců. OVVR se může účastnit vůdce, který v den konání dovršil 15 let. Veterinární podmínky jsou stanoveny v propozicích (příloha č. 3). V případě, že přihlášený účastník, nebo jeho pes nebude splňovat podmínky stanovené Organizačním řádem OVVR a propozicemi (příloha č.3), nemůže být připuštěn ke složení OVVR.

.
6Zpracování výsledků OVVR

Garant je povinen před započetím OVVR předat hlavnímu rozhodčímu veškeré tiskopisy potřebné ke zpracováním výsledků. Jedná se o tyto tiskopisy: 1. tabulka s uvedením základních údajů o předváděném psovi, jeho vůdci místě a datumu konání atd. (příloha č.5) 2. zápis o průběhu OVVR s uvedením kompletního seznamu účastníků svodu (příloha č.4) Tabulka OVVR se vyhotovuje u každého přihlášeného jedince ve dvojím vyhotovení. Obě vyhotovení musí být opatřeny originálem podpisů. Rozhodčí podepisují tabulky OVVR pouze těch psů, které fyzicky posuzovali. Jedno vyhotovení dostává vůdce a druhé zašle garant vedoucímu sekce. Zápis o průběhu OVVR se vyhotovuje ve třech vyhotoveních. Všechny tři vyhotovení musí být opatřeny originálem podpisů. Jedno vyhotovení zasílá spolu s tabulkami OVVR garant vedoucímu sekce, druhé je součástí vyúčtování OVVR a třetí vyhotovení zůstává hlavnímu rozhodčímu. Pokud se některý z účastníků před OVVR omluvil a nedostavil se, nezasílá garant vedoucímu sekce prázdnou tabulku OVVR, ale musí uvést jméno psa a vůdce na zápis o průběhu OVVR, jehož součástí je i seznam účastníků.

.
7Vyúčtování svodu loveckých psů - OVVR

Garant je povinen zajistit vyúčtování OVVR a to nejdéle do jednoho týdne od pořádání akce. Vyúčtování bude provedeno na formuláři, který je součástí této směrnice, jako příloha č.6. Do tohoto formuláře není možné vpisovat jiné nákladové položky, než jsou položky na něm uvedené. Součástí tohoto vyúčtování musí být i originály všech účetních dokladů souvisejících s OVVR. Vyúčtování bude zasláno na adresu vedoucího sekce, popřípadě jím určené osoby nejdéle do jednoho týdne od konání OVVR. Výše startovného, odměny rozhodčích a výše cestovních náhrad bude stanovena klubem a sdělena garantům při jejich proškolení. Startovné je po zaplacení garantovi OVVR nevratné.
Ekonomický výsledek pořádaných OVVR musí být na stránce příjmové a výdajové minimálně vyrovnaný. Pořádané OVVR nesmí být nikdy ztrátové. Garant má nárok pouze na náhradu veškerých výdajů, spojených s organizací OVVR. Garant se zavazuje uhradit ze startovného pouze náklady spojené s vlastní organizací OVVR. Ze startovného není možné hradit náklady spojené s koupí cen pro účastníky OVVR. Takové náklady hradí garant pouze z prostředků získaných nad rámec startovného, například sponzorským darem, nebo ze svého.

.