Soutěžní řád retrieverů

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČMKJ (CACT) PRO KLUBOVÉ ZKOUŠKY A SOUTĚŽE RETRIEVERŮ
1ÚVOD

 Plemena retrieverů se stala pevnou součástí české myslivecké kynologie. Tito lovečtí psi se těší zájmu jak myslivecké, tak i ostatní kynologické veřejnosti pro svou inteligenci a nadanost, což jim dává předpoklad pro jejich všestranné lovecké využití. Retrieveři jsou plemena se speciálním zaměřením na práci po výstřelu, zvláště pro aportování.
Zkoušek se mohou účastnit všichni psi loveckých plemen FCI po dosažení věku 10 měsíců, FTR 18 měsíců. Zkoušek vloh se mohou zúčastnit i psi mladší 10 měsíců. Retrievery na soutěžích dle tohoto soutěžního řádu mohou posuzovat rozhodčí s kvalifikací pro zkoušky ohařů a ostatních plemen s výjimkou FTR, kde soutěžní řád vyžaduje rozhodčího s příslušnou aprobací pro FTR nebo rozhodčí s aprobací pro VZ.
Pořadatelský klub zašle nejpozději 14 dnů před termínem konání zkoušek ČMKJ návrh na nominaci rozhodčích a dostatečný počet propozic zkoušek. Vrchní rozhodčí zašle do 14 dnů po konání zkoušek ČMKJ přehled výsledků zkoušek se stručnou zprávou o jejich průběhu a seznamem rozhodčích a čekatelů (čekatele lze delegovat nejvýše 1 na skupinu), kteří na zkouškách posuzovali. V případě účasti čekatelů zašle rovněž ČMKJ soudcovské tabulky 2 psů vyhotovené čekateli.
Pořadatelský klub zašle nejpozději 14 dnů před konáním zkoušek místně příslušnému orgánu obce oznámení o konání zkoušek. A v den zkoušek zajistí kontakt na veterinární službu.
Na všechny soutěže může nastoupit až 24 psů (Na MSR až 20 psů). Skupiny jsou na ZV tvořeny 8mi psy, na ostatních zkouškách 6ti psy. Na každou soutěž je na návrh pořadatelského klubu nominován ČMKJ vrchní rozhodčí a pro každou skupinu 2 rozhodčí. Vrchní rozhodčí nesmí posuzovat práci psů ve skupině. Výjimku tvoří MFTR, na který pro každých 8 psů jsou nominováni 2 rozhodčí a 1 z nich je určen jako vrchní a ten může posuzovat psy ve skupině. Delegovaní rozhodčí mají nárok na cestovné a za výkon jim přísluší odměna, kterou určí pořadatelský klub.
Na všech soutěžích retrieverů, na kterých se zadává titul se celkové pořadí stanoví takto:
Nejprve se stanoví cena a počet dosažených bodů. Při rovnosti bodů a cen na prvním místě a na všech místech, na kterých se zadává titul, se dále přihlédne k součtu pomocných známek. V případě, že i tento pomocný údaj budou mít psi shodný, konečné pořadí se stanoví rozstřelem o vítěze soutěže nebo příslušný titul. Do rozstřelu jdou tedy ti psi, kteří mají stejnou cenu, stejný počet bodů a stejný součet pomocných známek a rozstřel stanoví konečné pořadí mezi nimi. Rozstřel musí být proveden na disciplině ze soutěžního řádu těch zkoušek, podle kterých se zkouší a musí to být disciplina s aportem. Pořadí psů, v jakém nastoupí do rozstřelu, se losuje. Rozstřelovou disciplinu vyhlásí vrchní rozhodčí na zahájení soutěže a nelze ji žádným způsobem upravovat. Rozstřel posuzuje vždy celý sbor rozhodčích. Nehodnotí se jednotlivě, ale až po skončení rozstřelu, kdy vrchní rozhodčí po poradě s ostatními vyhlásí pořadí. Rozhodnutí soudcovského sboru může i slovně okomentovat.

.
2Klubové zkoušky vloh – KZV

  Odhalují vrozené vlohy psa, kvalitu jeho nosu, povahu a schopnosti k dalšímu náročnějšímu výcviku. Na zkouškách vloh retrieverů se tituly CACT nepřiznávají.

.
3Klubové podzimní zkoušky retrieverů – KPZ CACT

Podzimní zkoušky jsou soutěže retrieverů k vyhledávání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře.

4Klubové lesní zkoušky retrieverů – KLZ CACT

Lesní zkoušky jsou soutěže retrieverů k vyhledávání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné, tak i dosledu spárkaté zvěře.

.
6Klubové zkoušky z vodní práce – KZVP CACT

Zkoušky z vodní práce jsou soutěže retrieverů k vyhledávání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné vodní zvěře. Na KZVP posuzují rozhodčí s kvalifikací pro ZVP a VZ.

.
7Klubové zkoušky přinášení retrieverů – KZPR CACT

ZPR je zkouška chovu, vlastností a výkonu. Na této soutěži prokazují retrieveři schopnost pro vyhledávání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře. ZPR posuzují rozhodčí s kvalifikací pro VZ. Může být dvoudenní nebo jednodenní.

8Klubové všestranné zkoušky přinášení retrieverů – KVZPR CACT

KVZPR je zkouška, kde retriever musí prokázat všestrannou použitelnost v lovecké praxi. Na této soutěži prokazují retrieveři všestrannou schopnost pro vyhledávání, dohledání usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné jak drobné tak i spárkaté zvěře. KVZPR jsou zkoušky dvoudenní. Psi, kteří úspěšně absolvují KVZPR, mají právo na záznam v plemenné knize a v průkazu původu jako „U“. Dále se mohou kvalifikovat na MSR (Mezinárodní soutěž retrieverů).

9Mezinárodní soutěž retrieverů - MSR

MSR je vrcholná mezinárodní soutěž retrieverů v ČR o titul „Všestranný vítěz retrieverů ČR 20..“. Tituly CACT a Res.CACT se zadávají pro všechna zúčastněná plemena, pokud získají I. cenu.

MSR se zúčastní maximálně 14 psů z ČR a 6 psů ze zahraničí. Retrieveři z ČR se kvalifikují na základě výsledků z KVZPR, které pořádaly chovatelské kluby v předcházejícím roce. Výběr psů provedou chovatelské kluby. Pokud se nepřihlásí 6 psů ze zahraničí, může být připuštěno více psů z ČR. Soutěží se podle soutěžního řádu pro KVZPR. Vítěz posledního ročníku MSR se kvalifikuje přímo k účasti na dalším ročníku MSR, na kterém při prezenci předá putovní pohár pro vítěze MSR pořadatelům.

MSR se pořádá každoročně a pořadateli jsou kluby retrieverů. Kluby retrieverů (KCHLS a RK CZ) se v pořádání pravidelně střídají. Návrh sboru rozhodčích navrhne pořádající klub.

10Klubová speciální zkouška retrieverů – KSZR CACT

Je speciální soutěží, na které špičkoví jedinci mají možnost předvést zdokonalené dovednosti na náročně upravených disciplinách přinášení drobné zvěře. Zkouška v závislosti na počtu přihlášených psů může být jednodenní nebo dvoudenní.

12Mezinárodní Field Trial retrieverů – MFTR - CACIT, Národní Field Trial – NFTR- CACT

Hodnotí se dle reglementu FCI. (Příslušný reglement byl schválen předsednictvem FCI v dubnu 2011 v Římě a vstoupil v platnost 1.9.2011)

PŘEDMĚTY ZKOUŠEK
13Nos

(Časový limit: po celou dobu soutěže)
Rozhodčí posuzuje kvalitu nosu během zkoušení těch disciplín, kde pes nos používá. Při jeho zhodnocení musí současně zvažovat všechny okolnosti, zvláště vzdálenost, na jakou pes zvěř navětřil, jaké jsou dané povětrnostní podmínky, síla větru, vlhkost a teplota vzduchu, povaha terénu, porost apod.

.
14Radost z práce

(Časový limit: po celou dobu soutěže)
Typickým znakem retrieverů je vrozená a neutuchající radost z práce. Projevuje se tím, že pes má stále zájem o práci a soustavně plní požadované úkoly. Psi, kteří neplní úkoly vůdce s nadšením, nemají radost z práce. Při posuzování radosti z práce se hodnotí úsilí psa a vůle po dobře vykonané práci, která se projevuje v průběhu celých zkoušek. Hodnotí se dílčími známkami ze všech disciplin, ze kterých se spočítá průměr.

15Poslušnost a ovladatelnost

(Časový limit: po celou dobu soutěže)
Poslušnost a ovladatelnost jsou základní dovednosti loveckého psa. Pes musí ochotně a okamžitě uposlechnout a vykonat každý hlasitý nebo jiný rozkaz svého vůdce. Nereaguje-li pes ihned na povel svého vůdce, považuje se to za chybu v poslušnosti. Pes, který z jakýchkoliv příčin neuposlechne svého vůdce a nedá se připoutat na vodítko, vylučuje se z dalšího posuzování. Když se vzdálí z vlivu svého vůdce a do 10ti minut se nevrátí, vylučuje se rovněž ze zkoušek. Hodnotí se dílčími známkami ze všech disciplin, ve kterých se pes v této disciplině posuzuje a ze kterých se spočítá průměr

16Aport v terénu

(Časový limit: 5 minut)
Zkouší se v terénu, který má odhozenou zvěř zakrývat, pes i vůdce vidí odhození zvěře. Používá se pernatá zvěř. Pes sedí nebo stojí volně vedle vůdce nebo je upoután na vodítku. Upoutaný pes obdrží o jeden stupeň nižší známku. Současně s výstřelem je asi 40 kroků před psem vyhozen do výšky jeden kus zvěře (na ZPR, VZPR a SZR asi 60 kroků) tak, aby byl zakrýván podrostem. Střelec stojí vedle rozhodčího, který vyhazuje zvěř. Pes s vůdcem pozorují vyhození zvěře. Pes musí zůstat klidný a pozorný. Na pokyn rozhodčího vyšle vůdce psa pro zvěř. Pes si má zapamatovat místo dopadu zvěře, nejkratší cestou tam doběhnout a v podrostu zvěř dohledat. Použití nosu se vždy cení.
Na SZR se zkouší v lese mezi vzrostlými stromy, kus v tomto případě nemusí být zakrytý podrostem.

Hodnocení:
Známku 4 dostane ten pes, který si výborně zapamatuje místo dopadu zvěře, jde nejkratší cestou a dohledává tedy poměrně krátce a ihned a přímo se vrací.
Známku 3 dostane ten pes, který si dobře zapamatuje oblast dopadu zvěře a dohledává jen v okruhu několika metrů.
Známku 2 dostane ten pes, který si místo dopadu zvěře zapamatuje jen přibližně a musí ji delší dobu dohledávat.
Známku 1 dostane pes, který si téměř nepamatuje místo dopadu zvěře a kus nalezne v podstatě volnou dohledávkou.
Při hodnocení je třeba vzít v úvahu náročnost terénu. Retriever, který vyrazí pro zvěř samovolně bez povelu, musí být hodnocen maximálně známkou 1.

17Dvojitý aport v terénu - zkouší se pouze na SZR

(Časový limit: 8 minut)
Zkouší se stejně jako jednoduchý Aport v terénu, avšak na 2 kusy, které s místem vypouštění psa svírají přibližně úhel 90°. Zkouší se v terénu, který má odhozenou zvěř zakrývat. Používá se pernatá zvěř. Pes sedí nebo stojí volně vedle vůdce. Současně s výstřelem je asi 60 kroků před psem vyhozen do výšky první kus zvěře a krátce poté druhý kus zvěře tak, aby zapadl do vyšší krytiny. Střelec pro každý kus stojí vždy vedle rozhodčího nebo pomocníka, který vyhazuje zvěř. Pes s vůdcem pozorují vyhození zvěře. Pes musí zůstat klidný a pozorný, může se spolu s vůdcem natáčet ve směru aportu. Na pokyn rozhodčího, vyšle vůdce psa pro zvěř. Pes si má zapamatovat místo dopadu obou kusů, nejkratší cestou běžet pro zvěř a v podrostu ji dohledat. Použití nosu se vždy cení.
Každý přinesený kus se hodnotí zvlášť.

Hodnocení pro každý kus:
Známku 4 dostane ten pes, který si výborně zapamatuje místo dopadu zvěře a dohledává tedy poměrně krátce.
Známku 3 dostane ten pes, který si dobře zapamatuje oblast dopadu zvěře a dohledává tedy jen v okruhu několika metrů.
Známku 2 dostane ten pes, který si místo dopadu zvěře zapamatuje jen přibližně a musí ji delší dobu dohledávat.
Známku 1 dostane pes, který si téměř nepamatuje místo dopadu zvěře a kus nalezne v podstatě volnou dohledávkou.
Známku 0 dostane pes, který nedonese oba kusy do 8 minut.
Při hodnocení je třeba vzít v úvahu náročnost terénu. Retriever, který vyrazí pro zvěř samovolně bez povelu, musí být za první kus hodnocen maximálně známkou 1.

18Vyhledávání

(Časový limit: cca 5 minut)
Úkolem této disciplíny je prověřit schopnosti psa systematicky a efektivně prohledat prostor a najít živou zvěř.
Zkouší se v poli s vyšší krytinou, je možné využít i strniště s řadami slámy, popřípadě u vody nebo v lese s dostatečným podrostem, který znemožňuje psovi hledat zvěř zrakem. Vyhledávání se provádí zásadně proti větru, maximálně s mírným bočním větrem. Ideálně by měl retriever vyhledávat před vůdcem a nejvýše do vzdálenosti účinnosti brokového výstřelu prohledávat prostor. Pes po dobu asi 5 minut systematicky prohledává určený terén. Při vyhledávání pracuje radostně a s chutí. Může pracovat s nízkým i vysokým nosem. Vůdce může psa povzbuzovat tichými povely. Posuzuje se schopnost psa efektivně a samostatně vyhledávat v prostoru s chutí najít zvěř, musí však reagovat na pokyny vůdce a být ovladatelný.

19Navádění na 2 ks pernaté

(Časový limit 10 min.)
Tato úloha se zkouší na ZPR, VZPR a SZR, kde má prověřit vysokou úroveň výcviku a ovladatelnosti předváděných retrieverů. Tato úloha se provádí v poli nebo na louce s porostem, který zakrývá pohozenou pernatou. V terénu se připraví pomyslný trojúhelník o straně 60 kroků. Rohy vyznačíme vhodnými přírodními nebo přinesenými markantami. Disciplina se provádí po větru nebo s bočním větrem. Podle směru větru se před disciplinou stanoví místo pro vypuštění psa a místa pro odhození zvěře. Zvěř je vhozena z protilehlých rohů směrem na vypouštěcí bod, aby tím byla umožněna vůdci dostatečná orientace v prostoru. Zkoušený pes nesmí pohození zvěře sledovat. Vůdce musí rozhodčím předem sdělit, který kus přinese pes jako první. Vůdce vypustí psa a zůstane stát. Psa může navádět viditelnými nebo slyšitelnými povely. Když pes dorazí do prostoru aportu, dostává povel k hledání. Bylo by chybou tyto povely posuzovat jako další povely k aportu a snižovat za ně známku. Rozhodčí musí vzít v úvahu obtížnost terénu. Každý kus se známkuje zvlášť. Přinášení se hodnotí pomocnými známkami.

Hodnocení:
Známku 4 dostane ten pes, který běží ke kusu v přímém směru, nebo jen s malou odchylkou od ideální stopy, na povel kus krátce dohledá a vždy přímo přinese. Dále pes, který je minimálně naváděn a na každý povel vždy správně reaguje, na povel kus krátce dohledá a přímo přinese.
Známku 3 dostane ten pes, který se cestou od ideální stopy několikrát poněkud odchýlí, nechá se však vůdcem opakovaně zastavit a vyslat správně. Vůdce smí opravovat psa vícekrát za předpokladu, že na každý vydaný povel pes zareaguje.
Známku 2 dostane ten pes, který se odchýlí od ideální stopy, na povely vůdce však reaguje jen neochotně, navádění je málo efektivní.
Známku 1 dostane ten pes, který se značně odchýlí od ideální stopy a přesto není vůdcem opraven, nebo na jeho povely reaguje jen velmi špatně. Kus nalezne téměř volnou dohledávkou. Pes, který přinese kusy v opačném pořadí je zjevně neovladatelný a obdrží jedině známku 1. Časový limit pro donesení obou kusů je 10 minut.
Známku 0 dostane ten pes, který nedonese oba kusy do 10 minut.

20Chování po výstřelu

Před každým psem musí být vystřeleno tak, jak to požadují jednotlivé disciplíny. Pes se má po výstřelu chovat korektně. Střelba nesmí psa ovlivnit tak, že uteče nebo se zdráhá pracovat. Bojí-li se výstřelu, nebo se po výstřelu vzdálí tak, že se nedá přivolat, dostává známku 0 a vylučuje se z dalšího posuzování. Tento důvod vyloučení se zapisuje do soudcovské tabulky. Vůdce si může střílet sám, není–li držitelem zbrojního průkazu, bude za něj střílet střelec, kterého určí pořadatel.
Chyby: bázlivost a neklid po výstřelu. Pes, který zůstane po výstřelu u nohy svého vůdce a ani na jeho rozkaz nechce pracovat, obdrží známku 0.

21Vodění psa

Rozhodčí, určený pro posuzování této disciplíny, vytyčí v lesním nebo podobném porostu trasu, která by měla být pro všechny zkoušené psy přibližně stejná, psi musí být zkoušeni jednotlivě. Trasa vede přes rozličné terénní překážky (padlý strom, mezi keři, přes příkop atd.).
Rozhodčí sleduje vůdce se psem po celé délce trasy. Vůdce vede psa na vypouštěcím vodítku nebo svinutém barvářském řemeni nebo volně.
Vodění na řemeni:
Během soutěže vůdce nesmí držet vodítko v ruce a usměrňovat pohyb psa a nesmí psovi dávat žádné povely.
Pes má jít klidně za svým vůdcem nebo vedle jeho levé nohy, nemá ho předbíhat ani se nechat táhnout. Nemá se zaplétat do keřů, ani zachytávat za stromy. Vůdce projde kolem několika keřů nebo stromů těsně, aby dokázal, jak pes zvládá vodění. Tahá-li pes svého vůdce, zachytává-li za stromy nebo keře, nebo ho správně nenásleduje, obdrží za každou chybu o jeden stupeň sníženou známku.
Vodění volně:
Pes musí jít vedle levé nohy vůdce nebo za patami vůdce. Pes nesmí vůdci při chůzi překážet nebo jej zdržovat.
Chyby: předbíhání, tahání, napnutí vodítka, zaostávání. Při opakovaném trhání a kňučení psa při spatření zvěře nebo při střelbě se hodnotí pes známkou 0. V lese nesmí pes zaskakovat za stromy, musí sledovat vůdce a v žádném případě jej nesmí omezovat v pohybu.

22Dohledávka a přinášení pernaté zvěře

(Časový limit: 10 minut)
Pes má prokázat, že dokáže najít a přinést střelenou, nebo jinak usmrcenou pernatou zvěř, která spadla do vyšší krytiny a vůdce psa ji nevidí.
Rozhodčí vyberou vhodné místo a pohodí zvěř tak, aby to pes ani vůdce neviděli. Pes je vypuštěn vůdcem na výzvu rozhodčího z místa vzdáleného od pohozené zvěře asi 50 kroků, vždy s dobrým větrem. Pes musí v časovém limitu dohledat, přímo přinést a odevzdat.

Hodnocení:
Známku 4 dostane pes, který kus dohledá do 4 minut
Známku 3 dostane pes, který kus dohledá do 6 minut
Známku 2 dostane pes, který kus dohledá do 8 minut
Známku 1 dostane pes, který kus dohledá do 10ti minut
Známkou 0 je hodnocen pes, který zvěř do časového limitu vůdci nepřinesl.
Přinášení se hodnotí samostatně pomocnou známkou.

23Dohledávka a přinášení pernaté a srstnaté zvěře (zkouší se na VZPR)

(Časový limit: 12 minut oba kusy)
Pes má prokázat, že je schopen dohledat střelenou srstnatou i pernatou zvěř. Tato disciplína se zkouší na VZPR a ve vhodném terénu tak, aby pes nemohl zvěř nalézt zrakem. Používá se 1ks divoký nebo domácí králík nebo zajíc v odpovídající velikosti a barvě a 1ks pernaté. Rozhodčí pohodí 2ks zvěře, ne do těsné blízkosti od sebe, na vzdálenost asi 50 kroků od vypouštěcího bodu tak, aby to pes ani vůdce neviděli. Pes je vůdcem vypuštěn proti větru k místu pohození. Pes musí v časovém limitu dohledat, přímo přinést a odevzdat oba kusy zvěře.

Hodnocení:
známka 4 – oba donesené kusy do 6 minut
známka 3 – oba donesené kusy do 8 minut
známka 2 - oba donesené kusy do 10 minut
známka 1 – oba donesené kusy do 12 minut
známka 0 – pes nedohledal oba kusy do 12 minut
Přinášení se hodnotí samostatně u každého kusu pomocnými známkami.

24Společný hon - zkouší se pouze na SZR

Ideální retriever je klidný a pozorný, aniž by vyžadoval pozornost vůdce. Má dobře sledovat místa dopadu zvěře a pamatovat si směr i delší čas. Pracuje tak, aby byl s vůdcem v dobrém kontaktu, aniž by však byl na něm závislý. Nalezenou zvěř má rychle, korektně a v měkké mordě přinést vůdci a také korektně odevzdat. Zkouší se v poli nebo na louce a zkouška simuluje plouženou leč.
Při ploužené leči postupuje rozhodčí, 2 - 3 zkoušení psi bez vodítka a obojku s vůdci a střelcem společně v jedné linii dopředu. Druhý rozhodčí postupuje asi 30-50 kroků před nimi. Na pokyn rozhodčího střelec 1x vystřelí, celá linie se zastaví a rozhodčí, který postupuje vpředu, vyhodí 1 kus pernaté. Na pokyn rozhodčího v linii vyšle vůdce psa, aby tento zvěř našel a přinesl. Psi mohou být vysíláni v libovolném pořadí dle pokynů rozhodčího. Ploužená leč pokračuje, dokud nejsou vyzkoušeni všichni psi.
Žádný pes nesmí opustit své místo vedle nohy vůdce bez povelu. Pes, který takto vyrazil, nebo pes kňučící či jinak hlasitý musí být okamžitě upoután a leč dokončí na vodítku. Takový pes je vždy hodnocen známkou 0.

Chyby: předbíhání, zaostávání, špatná práce u nohy, neklidné chování, vyžadující příliš pozornosti vůdce, povely ke korekci psa, špatná schopnost zapamatování si místa dopadu zvěře, hlasité působení vůdce na psa, lajdácký aport, pomalá práce nebo práce s malou iniciativou.
Tyto chyby snižují známku vždy o jeden stupeň.

Hodnocení:
Známku 4 dostane ten pes, který si s velkou přesností zapamatuje místo dopadu zvěře a dohledává tedy jen velmi krátce, po celou dobu je klidný u nohy vůdce, pracuje až na povel.
Známku 3 dostane ten pes, který si dobře zapamatuje oblast dopadu zvěře a dohledává tedy jen v okruhu několika metrů, nebo pes, který pracuje výborně, ale vůdce mu pomáhá povely (použije navádění).
Známku 2 dostane ten pes, který si místo dopadu zvěře zapamatuje jen přibližně a musí ji delší dobu dohledávat.
Známku 1 dostane pes, který si téměř nepamatuje místo dopadu zvěře a kus nalezne v podstatě volnou dohledávkou.
Známka 0: Retriever, který vyrazí pro zvěř samovolně bez povelu, pes s tvrdou mordou, který mačká zvěř, pes kňučící či štěkající, pes který aport zapírá, pes který se ocitl mimo kontrolu, honí zdravou zvěř nebo další zvěř loví se zvěří v mordě, musí být hodnocen jedině známkou 0.

25Vlečka se srstnatou zvěří

(Časový limit: 15 minut)
Vlečka se zakládá ve vhodném terénu se 2 oblouky na vzdálenost 200 kroků. Zakládání vlečky nesmí pes vidět. Na konci se položí zvěř, která byla tažena. Rozhodčí zakládající vlečku si zvolí vhodný směr, označí nástřel, na němž zanechá trochu vytržené srsti nebo vlny z tažené zvěře. Tuto táhne za sebou na provázku vždy po srsti. Když ujde asi 1/3 stanovené vzdálenosti, odbočí od přímky pozvolným obloukem na libovolnou stranu. Po 2/3 položené vlečky se opět odchýlí od přímky na druhou stranu než předtím. Dotáhne zvěř na stanovenou vzdálenost, odváže z ní provázek, zvedne ji v ruce, zkontroluje neporušenost zvěře a pustí ji v ose vlečky na zem. Poté odejde ve směru tažení poslední části vlečky asi 50 kroků a zde se ukryje tak, aby mohl sledovat práci psa. V úkrytu musí zůstat tak dlouho, aby nerušil práci psa ani při přinášení zvěře k vůdci. Vlečka se zakládá vždy po větru.
Zvěř nesmí být vlečena po čerstvém oranisku, čerstvě pohnojeném nebo chemikáliemi ošetřeném poli. Vzdálenost mezi jednotlivými vlečkami musí být nejméně 100 kroků. Vůdce může jít se psem maximálně 20 kroků od nástřelu. Pes může sledovat vlečku nízkým nebo vysokým nosem, jít pod větrem, ale musí se vlečkou řídit. Po vypracování vlečky má zvěř ihned uchopit, co nejkratší cestou se vrátit k vůdci a zvěř odevzdat.
Používá se divoký nebo domácí králík nebo zajíc v odpovídající velikosti a barvě. Pes může být nasazen na vlečku pouze 3x.
Chyby: neochotné přinesení, špatné předání, nesledování vlečky – volné hledání, další povely i optické, kromě povelu při vypuštění psa. Každé další nasazení na vlečku a každá z uvedených chyb snižují známku vždy o jeden stupeň.

Hodnocení:
Známku 4 dostane pes, který sleduje vlečku, zvěř přinese a správně odevzdá.
Známku 3 dostane pes, který sleduje alespoň polovinu vlečky, zbytek vypracuje volným hledáním, zvěř najde a přinese a správně odevzdá, nebo pes, který byl dvakrát nasazen.
Známku 2 dostane pes, který byl třikrát nasazen, nebo najde zvěř volným hledáním a přinese ji vůdci
Známku 1 obdrží pes, který přinese zvěř z vlečky do stanoveného limitu se 3 a více chybami.
Známku 0 obdrží pes, který v časovém limitu zvěř z vlečky nepřinese.

26Vlečka s pernatou zvěří

Vlečka se zakládá v poli s vyspělou pernatou zvěří na vzdálenost 150 kroků. Způsob založení – na nástřelu vytržená pírka, v průběhu stopní dráhy dva pozvolné oblouky – je shodný s vlečkou se srstnatou zvěří. Rovněž způsob hodnocení je shodný s disciplinou „Vlečka se zvěří srstnatou“.

27Vyslání na vlečku s pernatou zvěří (zkouší se pouze na SZR)

(Časový limit: 10 minut)
Vlečka se zakládá v poli s vyspělou pernatou zvěří na vzdálenost 150 kroků. Začátek vlečky se viditelně označí zálomkem, větví, stužkou atd. Způsob založení – na nástřelu vytržená pírka, v průběhu stopní dráhy dva pozvolné oblouky – je shodný s vlečkou se srstnatou zvěří. Vůdce vyšle psa z určeného místa na vzdálenost cca 30 kroků od začátku vlečky. Pes si vlečku vyhledá, lépe pro urychlení práce může být pes vůdcem naváděn, na vlečku se retriever sám nasadí, vlečku spolehlivě vypracuje a kus donese a správně odevzdá. Pes může být vypuštěn od nohy pouze 3x.
Chyby: neochotné přinesení, špatné předání, nesledování vlečky – volné hledání, opakovaně neochotné reagování na povely vůdce. Každé další opakované vypuštění od nohy k vyhledání vlečky a každá z uvedených chyb snižují známku vždy o jeden stupeň.

Hodnocení:
Známku 4 dostane ten pes, který vlečku rychle a dobře vyhledá (sám v malém okruhu nebo může být naváděn, musí však na povely vždy správně reagovat), sám nebo na povel se nasadí na vlečku, vlečku sleduje, zvěř přinese a správně odevzdá do 6 minut.
Známku 3 dostane ten pes, který vlečku dobře vyhledá (sám ve větším okruhu nebo může být naváděn, na povely však nereaguje vždy správně), sám nebo na povel se nasadí na vlečku, nebo pes, který sleduje alespoň polovinu vlečky, zbytek vypracuje volným hledáním, zvěř najde a přinese a odevzdá do 8 minut, nebo pes, který byl dvakrát nasazen.
Známku 2 dostane ten pes, který vlečku vyhledá (sám volnou dohledávkou v širokém prostoru, nedá se dobře vůdcem usměrnit), na povely vůdce reaguje jen neochotně, sám nebo na povel se nasadí na vlečku, nebo pes, který byl třikrát nasazen, nebo pes, který najde zvěř volným hledáním a přinese ji vůdci do 9 minut.
Známku 1 dostane ten pes, který přinese zvěř z vlečky do stanoveného limitu se 3 a více chybami nebo pes, který prohledává prostor velmi neochotně a vůdce ho musí pro neochotu k práci stále povzbuzovat, zvěř však přesto dohledá a přinese do 10 minut.
Známku 0 obdrží pes, který v časovém limitu zvěř z vlečky nepřinese.

28Přinášení kachny z hluboké vody (zkouší se pouze na ZV, PZ a MFTR)

(Časový limit: 5 minut )
Kachnu zásadně vhazuje do vody rozhodčí, a to do vzdálenosti asi 10 - 15 metrů od břehu, aby měl pes možnost dokázat, že jde do vody s chutí, že umí plavat a přinášet kachnu z hluboké vody. Vůdce psa nebo určený střelec při vhození kachny do vody rozhodčím vystřelí do vzduchu brokovou zbraní a to tak, aby situace co nejvíce napodobovala praktický lov. Pes musí být před započetím discipliny na volno nebo na řemeni (stojí, sedí nebo leží u vůdce) a pro vhozenou kachnu může jít až na povel vůdce. Rozhodčí dá vůdci pokyn k vyslání psa. Pes jde do vody vždy bez obojku.

Hodnocení:
Známkou 4 se hodnotí pes, který přinese kachnu z hluboké vody na jeden povel a řádně ji předá. Uchopení kachny za letku, krk apod. není chyba. Rovněž není chybou, položí-li kachnu na zem, aby ji okamžitě a lépe uchopil a dokončil přinášení. Vůdce setrvá na místě, odkud psa vypustil. Každý další povel k přinesení, uchopení, odevzdání, nebo puštění kachny a vzdálení mordy od ní a opětovné uchopení bez povelu, snižují známku vždy o jeden stupeň.
Známkou 3 se hodnotí pes, který pracuje bezchybně, ale je upoutaný na vodítku
Známkou 2 se hodnotí pes, který pracuje bezchybně, ale pro kachnu vyrazí sám bez povelu
Známkou 1 se hodnotí pes, který provedl disciplinu se 3 a více chybami a kachnu přinesl do stanoveného limitu
Známkou 0 se hodnotí pes, který v časovém limitu kachnu nepřinesl.

29Vyhledávání v rákosí

(Časový limit: 4 minuty)
Zkouší se v rákosí, břehových a vodních krytinách tak, aby musel pes i místy plavat. Má prokázat, že je schopen živou zvěř zdvihnout a ulovenou zvěř dohledat. Nepovažuje se za chybu, když pes opustí rákosí, ale na povel vůdce se ihned ochotně vrací a bez váhání pokračuje v práci. Příliš časté vybíhání a mělké hledání je však projevem nedostatečné chuti k práci a je považováno za chybu.


Hodnocení:
Známkou 4 se hodnotí pes, který určený prostor s chutí a systematicky prohledává, jde dostatečně daleko se snahou nalézt zvěř, ihned ochotně reaguje na povely vůdce.
Známkou 3 se hodnotí pes, který určený prostor dobře prohledává, ale po vyběhnutí z rákosí se vrací neochotně a vůdce ho musí více povely pobízet.
Známkou 2 se hodnotí pes, který prohledává rákosí bez systému a zájmu, nejde dostatečně daleko ani při častém povzbuzování.
Známkou 1 se hodnotí pes, který prohledává rákosí pouze na okraji a vůdce ho musí pro neochotu k práci stále povzbuzovat.
Známkou 0 se hodnotí pes, který nemá zájem v rákosí vůbec pracovat.

30Dohledávka kachny pohozené v rákosí

(Časový limit: 10 minut)
Rozhodčí vhodí kachnu do rákosí, nebo jiné břehové krytiny 5 metrů od kraje. Vůdce ani pes nesmí vidět, kam byla kachna vhozena. Pes je vypuštěn cca 30kroků na SZVP, a cca 50 kroků na VZPR, ZPR před pohozenou kachnou. Způsob přinesení zvěře se ohodnotí v disciplině přinášení pomocnou známkou.


Hodnocení:
Známkou 4 se hodnotí pes, který dohledá a správně odevzdá zvěř do 5ti minut,
Známkou 3 do 7mi minut,
Známkou 2 do 9ti minut a
Známkou 1 do 10ti minut.
Známku 0 obdrží pes, který v časovém limitu kachnu vůdci nepřinese.

31Navádění na 2 kachny na hluboké vodě

(Časový limit 10 min)
Retriever musí dokázat, že umí z vodní hladiny přinášet střelenou vodní zvěř a je při tom dobře ovladatelný.
Rozhodčí nejprve vhodí na zrcadlo první kachnu („A“) tak, aby to pes neviděl. Již v přítomnosti psa, který sedí u zrcadla a je již zkoušen, vhodí rozhodčí s výstřelem na zrcadlo druhou kachnu („B“) tak, aby oba kusy spolu s místem pro vypouštění psa svíraly přibližně úhel 90 stupňů. Na pokyn rozhodčího je pes vyslán k přinášení. Pes upoutaný na vodítku obdrží nejlépe známku 3, pes, který vyrazí pro kus bez povelu, obdrží nejlépe známku 2. Na SZVP a VZPR si pořadí donesení kachen zvolí vůdce, na ZPR a SZR musí pes donést nejdříve první kachnu („A“). Donesení kachen v opačném pořadí bude hodnoceno nejlépe známkou 2. Pes má plavat nejkratší cestou ke kusu. Známku lze snížit za špatnou ovladatelnost a hledání v jiném směru. Pes smí být ovládán jemnými povely, aniž by to mělo vliv na známku za předpokladu, že na každý vydaný povel správně zareaguje. Přinesený kus má pes správně odevzdat.
Přinášení každého kusu se hodnotí pomocnými známkami, rovněž i poslušnost a ovladatelnost se hodnotí pomocnou známkou.

Hodnocení:
známka 4 - pes je v klidu volně a přinese kachny ve správném pořadí
známka 3 - pes je v klidu uvázaný a přinese kachny ve správném pořadí
známka 2 - pes jde na povel, ale zamění kachny nebo vyrazí, ale kachny přinese ve správném pořadí
známka 1 - pes vyrazí a také zamění kachny
známka 0 - pes nepřinese obě kachny v časovém limitu 10 minut

32Práce v rákosí s dohledávkou kachny (zkouší se na SZR)

(Časový limit 15 min.)
Rozhodčí vhodí do vzdálenosti asi 5 m od břehu do rákosí střelenou kachnu. Vůdce přibližně ví, ve kterém prostoru se kus nachází, pes však vhození kachny nesmí vidět. Rozhodčí potom zavede vůdce se psem asi 60 kroků od pohozené kachny. Vůdce vyšle psa směrem k místu, kde je pohozena kachna, smí ho navádět a ovládat povely. Dovolí-li to terén, v ideálním případě, pes cestou musí přeplavat úsek s hlubokou vodou. Pes musí pohozenou kachnu dohledat a v časovém limitu odevzdat vůdci.

Hodnocení:
Známka 4 pes, který dohledá a správně odevzdá kachnu do 8 minut
Známka 3 pes, který dohledá a správně odevzdá kachnu do 10 minut
Známka 2 pes, který dohledá a správně odevzdá kachnu do 12 minut
Známka 1 pes kachnu dohledá do 15 minut
Známka 0 pes kachnu nedohledá do 15 minut
Přinášení se hodnotí pomocnou známkou.

33Chování na stanovišti u vody

(Časový limit: 10 minut)
Pes musí být na stanovišti při vodní práci úplně klidný. Vůdce stojí čelem k leči, psa má volně (nebo na vodítku) vedle sebe bez dotyku s vůdcem. Pes odložený na vodítku dostane vždy o jeden stupeň nižší známku.
Pes, který je na stanovišti neklidný, kňučí, je nervózní, uteče z místa odložení nebo vyběhne za zdravou zvěří, je hodnocen jedině známkou 0. Postupuje se tak, že se vůdci rozestaví asi 20 kroků jeden vedle druhého, jako při obstavené leči. Psi, kteří nejsou právě zkoušeni, nesmí být v blízkosti tohoto prostoru. Disciplina se zkouší asi 10 minut, každý vůdce asi po 2 minutách loveckým způsobem vystřelí, zvěř se však nestřílí.

34Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře

(Časový limit 10 minut na LZ, 12 minut na ZPR, VZPR a SZR)
V lese na ploše o velikosti 50x 50 m se pohodí na LZ 1 ks srstnaté zvěře, na ZPR, VZPR a SZR 2ks srstnaté. Měly by být pohozeny mimo dohled vůdce i psa. Vůdce vypustí psa k dohledání pohozené zvěře. Sám nesmí do prostoru vstupovat. Vůdce si zvolí místo k vypuštění psa na přední straně čtverce a po celou dobu discipliny jej neopustí. Pes musí nalézt a přímo přinést pohozenou zvěř. Čtverec se musí předem vyznačit.
Přinášení se hodnotí samostatně pro každý kus do discipliny přinášení pomocnými známkami..

Hodnocení:
známka 4 - na donesený kus 4 minuty na LZ, na ostatních zkouškách oba kusy do 6 minut
známka 3 - na donesený kus 6 minut na LZ, na ostatních zkouškách oba kusy do 8 minut
známka 2 – na donesený kus 8 minut na LZ, na ostatních zkouškách oba kusy do 12 minut
známka 1 – na donesený kus 10 minut na LZ, na ostatních zkouškách oba kusy do 12 minut
známka 0 – pes do stanoveného limitu nepřinese na LZ kus vůdci, na ostatních zkouškách oba kusy

35Navádění na 1 ks srstnaté v lese (zkouší se na SZR)

(Časový limit 6 minut)
Tato úloha se provádí ve vysokém lese s porostem, který zakrývá pohozenou srstnatou zvěř. V terénu si vyznačíme vhodnou přírodní markantu. Zvěř je vhozena tak, aby markanta umožnila vůdci dostatečnou orientaci v prostoru. Zkoušený pes nesmí pohození zvěře sledovat. Vůdci místo dopadu s vysokou přesností popíše rozhodčí. Před vysláním psa střelec, který stojí v blízkosti kusu (cca 20 kroků stranou od kusu, 50 kroků od vůdce a psa) směrem ke zvěři vystřelí. Poté vůdce na povel vypustí psa cca ze vzdálenosti 50 kroků a zůstane stát. Psa může navádět viditelnými nebo slyšitelnými povely. Je žádoucí, aby pes běžel pokud možno přímo ve směru, v co nejmenším okruhu tak, aby nerušil další živou zvěř. Pro přinesení aportu je nutno používat prvky navádění. Když pes dorazí do prostoru aportu, dostává povel k hledání. Těchto povelů bývá i více. Bylo by chybou tyto povely posuzovat jako další povely k aportu a snižovat za ně známku. Rozhodčí musí vzít v úvahu obtížnost terénu. Přinesení se hodnotí pomocnou známkou do přinášení.

Hodnocení:
Známka 4 - pes, který běží ke kusu v přímém směru, nebo jen s malou odchylkou od ideální stopy, na povel kus krátce dohledá, přímo přinese a správně odevzdá do 3 minut a zároveň ihned ochotně a správně reaguje na povely vůdce.
Známka 3 - pes, který se cestou od ideální stopy několikrát poněkud odchýlí, nechá se však vůdcem opakovaně zastavit a vyslat správně. Vůdce smí opravovat psa vícekrát za předpokladu, že na každý vydaný povel pes zareaguje. Pes musí kus odevzdat v časovém limitu 4 minuty.
Známka 2 - pes, který se odchýlí od ideální stopy, na povely vůdce však reaguje jen neochotně, kus dohledá a přinese do 5 minut
Známka 1- pes, který se značně odchýlí od ideální stopy a přesto není vůdcem opraven, nebo na jeho povely reaguje jen velmi špatně. Kus nalezne téměř volnou dohledávkou v časovém limitu 6 minut.
Známka 0 - pes zvěř nedohledá do 6 minut

.
36Práce před barvou - šoulačka, následování

Před započetím této discipliny musí vůdce rozhodčím nahlásit, zda předvede šoulačku, či jak jej bude pes následovat. Při zkoušení musí pes prokázat, že rozlišuje šoulačku a volnou chůzi lesem. Zkouší se na lesní cestě, okraji lesa nebo v aleji s dobrým přehledem pro rozhodčí. Vždy stranou od rušivých vlivů, před prací na pobarvené stopě, ke které je vyzván rozhodčím bezprostředně po ukončení práce před barvou – šoulačky, následování.
Šoulačka má být dlouhá asi 120 kroků. Vůdce šoulá pomalým krokem a obhlíží revír. Pes ho následuje buď u levé nohy, nebo za patami. Asi po 30 krocích společného šoulání, vůdce psa nenápadně a tiše odloží. Sám pokračuje v šoulání. Když poodejde přibližně 30 kroků, zastaví se a přivolá nenápadným povelem psa. Pes nesmí jít k vůdci skokem a spolu pokračují v šoulání dalších 30 kroků. Vůdce psa opět odloží, poodejde 30 kroků, ustoupí do porostu, aby jej pes neviděl, zalící a vystřelí. Potom se vrátí ke psovi a upoutá ho na vodítko. Pes se musí během šoulačky chovat klidně.
Chyby: předbíhání psa z boku na bok, vzdalování se od vůdce, hlučné projevy, stálé odkládání a dobíhání vůdce, nápadné nebo hlasité povely, následování vůdce po přivolání skokem, neochota psa k odložení, nevyčkání psa na místě odložení, vůdcovo větší sledování psa než zvěře, za kterou šoulá. Každá chyba snižuje známku o jeden stupeň. Přijde-li pes po výstřelu k vůdci a nemá-li žádnou jinou chybu, hodnotí se známkou 1. Odběhne-li pes do leče je hodnocen známkou 0. Při 3 a více chybách avšak neodběhne-li pes do leče obdrží známku 1.
Zkoušení této disciplíny se má co nejvíce podobat skutečnému odstřelu spárkaté zvěře na šoulačce se psem.
Následování provede vůdce následujícím způsobem: Vůdce postupuje velmi pomalu, pes jde neupoutaný nebo upoutaný na vodítku, za ním nebo vedle jeho levé nohy. Pes musí vůdce sledovat pozorně, klidně a tiše, musí se dát nenápadným tichým povelem zastavit a stejným způsobem uvést do pohybu. Jakékoliv nápadnější pokyny vůdce, které odporují myslivecké praxi, jsou při následování nepřípustné a snižují známku z výkonu. Asi po 50 krocích se vůdce zastaví, vyčká na místě 30 vteřin, pes musí sedět, ležet nebo stát. Potom se opět rozejdou a asi po 50 krocích se oba zastaví, pes si sedne, lehne nebo zůstane stát a vůdce vystřelí. Pes musí zůstat naprosto klidný. Po výstřelu vůdce psa, který následoval volně, upoutá psa na vodítko. Upoutaný pes je klasifikován podle předvedeného výkonu s příslušným koeficientem.
Nevlastní-li vůdce psa lovecký lístek, disciplinu s ním provede střelec. Střelec postupuje během práce vpravo vedle vůdce shodně s vůdcem. Zastaví-li se vůdce, rovněž zůstane stát i střelec, jde-li vůdce na konci šoulačky do krytu, jde s ním se skrýt i střelec, který pak v krytu vystřelí. Vůdce po výstřelu jde přivázat psa a střelec jde vedle něj. Práci lze provést i tak, že se určený střelec před započetím discipliny jde skrýt do porostu do vzdálenosti, ve které se předpokládá ukončení discipliny a skrytí vůdce. Vůdce provede disciplinu samostatně, ustoupí do porostu ke střelci, který následně vystřelí a vůdce jde uvázat psa sám. V případě provádění následování, střelec skrytý v porostu vystřelí v okamžiku, kdy se vůdce po ukončení následování zastaví.

37Práce na pobarvené stopě

(Časový limit: 45 minut)
Pobarvená stopní dráha má být dlouhá asi 500 kroků, se dvěma změnami směru. Pobarvené lože je asi v polovině stopní dráhy a je označeno položenými větvičkami a větším množstvím nakapané krve. Vzdálenost mezi jednotlivými barvami musí být nejméně 100 kroků v celém průběhu stopní dráhy.
Pro založení jedné dráhy se použije maximálně 0,3 – 0,5 l vepřové krve nebo barvy jakékoliv spárkaté zvěře (možnost přimísení trávníku). Použitá krev nebo barva musí být shodná na všech stopních drahách.
Barva se zakládá tak, že se kape z lahve přes větvičky vsunuté do jejího hrdla, nebo z lahve z umělé hmoty se šroubovacím uzávěrem s dírkou. Zakládání barev jiným způsobem než uvedeným je nepřípustné. Pořadatel si musí zajistit potřebnou spárkatou zvěř a krev nebo barvu.
Zvěř položená na konci barvy musí být řádně zašita v místě vývrhu. Vstřel a výstřel se ponechají nezašité. Je nepřípustné zkoušet psy na barvách, kde je dráha vyšlapaná a vůdce ji může zrakem rozpoznat. Sejmuté značky nesmí být poházené po zemi.
Pro LZ a VZ se zakládá barva ráno a smí být 1 - 8 hodin stará. Číslo losu z losování při zahájení soutěží neplatí pro práci před barvou a na pobarvené stopě. Před nástupem na tyto discipliny losují vůdci ze stejné skupiny toho, který nastoupí na následující pobarvenou stopní dráhu.
Pořadatel je odpovědný za naprosto korektní chování přenašečů zvěře a trubačů, čekajících na konci barvy. Musí být dobře ukryti a chovat se tiše až do ukončení disciplíny. Teprve k předávání úlomku a troubení vyjdou z úkrytu.
Za nakladení barev zodpovídá pořadatel ve spolupráci se sborem rozhodčích, který akci posuzuje.
Před nástřelem musí být na stromě lístek s číslem barvy a zapíše se na něj čas založení barvy. Pro směr dopředu jsou na stromech připevněny značky, které pomocník před rozhodčím kladoucím barvu odstraňuje. Na odvrácené straně stromů zůstanou značky sloužící pro kontrolu při vypracování barvy. Značky musí být malé body ve výšce asi 2 metry nad zemí. Značky pro směr dopředu se ponechají na prvních 20 krocích pro lepší orientaci. Nástřel je označen větším množstvím barvy. Kapání barvy se ukončí v místě, kam bude nosiči položena zvěř. Barvy se kapou zásadně od nástřelu po směru vypracování. Na konci mají být barvy označeny shodným číslem jako na začátku a vyznačeno místo pro položení zvěře. Toto opatření je zárukou, že bude kus položen přesně tam, kde má být. Je vhodné mít vyznačenou spojovací stezku pro přenašeče zvěře.
Pes může barvu vypracovat jako vodič. Chce-li vůdce předvést psa jako hlasiče, oznamovače nebo hlasitého oznamovače, musí tuto okolnost včetně způsobu vypracování discipliny rozhodčím oznámit při losování při zahájení soutěží.

a) vodič - (na řemeni nebo volně)
Před započetím práce na barvě připne vůdce psovi barvářský obojek s řemenem minimálně 5 m dlouhým, nevede-li vůdce psa na barvě volně. Potom může psa odložit a prohlédnout si nástřel i několik kroků barvy. Po přiložení psa na nástřel má pes ukázat barvu a pokračovat volným tempem po barvě nízkým nosem. V případě bočního větru se může držet podél barvy pod větrem. Má pracovat na plně rozvinutém barvářském řemeni, který drží vůdce po celou dobu práce (s výjimkou přehmátnutí v případě překonávání překážky) v ruce v minimální vzdálenosti 5 m od psa, nebo volně před vůdcem v těsném kontaktu. Ohlíží-li se vůdce, aby zjistil správný směr stopy podle značek, musí jej rozhodčí napomenout a za každé napomenutí se snižuje známka o jeden stupeň. Po celý čas musí být zřejmé, že pes je v barvářském řemeni zalehlý, že sleduje stopu s jistotou. Dojde-li k loži, má ukázat barvu a ve správném směru pokračovat. Není chybou, pokud pes ukáže stopy zvěře, které barvu křižovaly a sám se opraví, vrátí se na barvu a pokračuje po ní. Sejde-li však z barvy a vůdce to nezpozoruje, musí alespoň jeden rozhodčí postupovat za ním a po asi 30 krocích ho zatroubením upozorní na nutnou opravu. Potom jsou vůdce a pes vráceni do místa, kde sešli z barvy a rozhodčím navedeni ve směru pokračování. Za každou takovou opravu se snižuje známka o jeden stupeň. Příliš překotné, jen těžko zbrzditelné tempo, při kterém pes často zbíhal ze stopy, je známkou nepříliš dobré spolupráce psa s vůdcem a snižuje známku o jeden stupeň. Je dovoleno psa odkládat pro uklidnění a soustředění. Rovněž tak se snižuje známka za nedostatečně rozvinutý řemen, nevýrazné hlášení nebo oznámení a malý zájem o stopu.
Není chybou, táhne-li pes na konci barvy s vysokým nosem ke zvěři. Práce psa nesmí být rušena koronou ani rozhodčími. Rozhodčí by měli postupovat 15 – 20 kroků za vůdcem psa. Za úspěšný dosled předají rozhodčí vůdci úlomek. Při tomto aktu je vhodný i trubač. U dosledovaného kusu rozhodčí posoudí, zda pes nenačíná. Vůdce odepne psovi barvářský řemen, poodejde s rozhodčími asi 10 kroků a tiše sledují chování psa. Škubání srsti a cloumání kusem není na závadu. Načne-li prokazatelně zvěř, nemůže dosáhnout žádnou cenu. Načínání zvěře uvedou rozhodčí v soudcovské tabulce. Jestliže pes mine kus položený na konci pobarvené stopy a vůdce to nezpozoruje, po 30 krocích rozhodčí zatroubením vůdce zastaví a vůdci oznámí, že pes disciplinu nesplnil a obdrží známku 0.
Za práci volně se připočítává až 5 bodů. K práci volně: Dovede-li pes vůdce ke kusu volně bez ovlivňování vůdcem obdrží 5 bodů. Je-li pes během práce vůdcem ovlivňován body navíc se úměrně sníží.

b/ hlasič
Až k loži pracuje a je hodnocen pes jako vodič. U lože na označeném místě jej vůdce na pokyn rozhodčího vypustí a zůstane stát na místě s rozhodčími. Pes musí samostatně najít kus a do 10 minut u něho začít hlásit, aby mohl být hodnocen známkou 4. Hlášení musí trvat až do příchodu vůdce, vůdce na pokyn rozhodčího postupuje ve směru hlášení psa a pouze během hlášení. Pes se nesmí žádným způsobem povzbuzovat nebo nutit hlásit. Není závadou, jsou-li v hlášení krátké odmlky.

c/ oznamovač
Pes je hodnocen k loži stejně jako vodič. U lože na označeném místě jej vůdce na pokyn rozhodčího vypustí po barvě, aby zbylou polovinu barvy vypracoval samostatně. Rozhodčí ukrytý na konci dráhy, sleduje, zda si pes zvěř ověřil a jeho návrat k vůdci oznámí zatroubením. Do 20 minut se musí pes vrátit a naučeným způsobem oznámit, že zvěř našel a snažit se vůdce co nejkratší cestou k ní dovést. Rozhodčí sleduje, zda pes pracuje předem oznámeným způsobem. Způsob oznámení musí být jednoznačný, nestačí, že pes před vůdcem usedne nebo vůdce nabídne psovi spárek apod., tedy činnosti, které jsou naprosto běžné a s velkou pravděpodobností nijak nesouvisí s oznámením kusu. Vůdce nesmí žádným způsobem povzbuzovat psa k oznámení.

d/ hlasitý oznamovač
Pes pracuje k loži jako oba předchozí. U lože na označeném místě jej vůdce na pokyn rozhodčího vypustí a pes po návratu od kusu vede svého vůdce po barvě jako oznamovač s tím rozdílem, že na stopní dráze musí v intervalech hlásit. Povzbuzování při této práci není chybou.

Při hodnocení práce prováděné dle bodu b), c), d) se dvojice rozhodčích rozdělí tak, že jeden rozhodčí postupuje za vůdcem a druhý je ukryt tak, aby mohl sledovat chování psa u kusu. Jestliže se pes bezpečně řídí stopou avšak pracuje do lože pod větrem a lože mine, není to chybou, rozhodčí dá vůdci pokyn k zastavení a lože (místo pro vypuštění k další práci) vůdci ukáže. Na ohodnocení práce se musí rozhodčí dohodnout. Selže-li pes jako hlasič, oznamovač nebo hlasitý oznamovač a podaří se ho vůdci do 30ti minut přivolat, může dokončit práci jako vodič. Známka za výkon se mu sníží o jeden stupeň s koeficientem 10. Pokud nedojde s vůdcem ke zvěři do15 minut je pes hodnocen známkou 0. Čas se počítá od vypuštění či přiložení na stopu na loži.

38Odložení

(Časový limit: 5 minut)
Rozhodčí určí místo k odložení psa. Jeden z rozhodčích se ukryje v dobrém větru tak, aby mohl odloženého psa sledovat. Druhý rozhodčí přivede vůdce a psa na určené místo. Ukáže, kde si má psa odložit. Potom odejdou tak daleko, aby je pes nemohl navětřit a vidět. Po 5 minutách se pro psa vrátí vůdce a odvede ho. Rozhodčí se spolu dohodnou na známce a vyhlásí ji. Takto se vyzkouší všichni psi.
Místo k odložení psa si musí vůdce řádně prohlédnout, aby jej neodložil k vosímu hnízdu, mraveništi apod. Korona musí být skryta ve vzdálenosti nejméně 100 kroků a chovat se naprosto tiše. Odložení se provádí volně nebo s uvázáním na zcela rozvinutém barvářském řemeni, jehož konec je uvázán shodně v místě odložení psa. Pes se může během odložení posadit anebo postavit, ale nesmí poodejít.
Hodnocení na řemeni:
Známku 4 dostane pes, který je během těchto 5 minut klidný.
Známku 3 dostane pes, který opustí místo k odložení do 3 kroků.
Známku 2 dostane pes, natáhne-li celý řemen (5m) a je klidný.
Známku 1 dostane pes, který natáhne celý řemen a občas s ním smýká bez hlasitých projevů nebo ojediněle zakňučí.
Známku 0 obdrží pes, který se na řemeni trvale smýká nebo štěká či opakovaně kňučí.

Hodnocení volně:
Známku 4 dostane pes, který je během těchto 5ti minut klidný.
Známku 3 dostane pes, který opustí místo odložení do 3 kroků.
Známku 2 dostane pes, který opustí místo odložení do 6 kroků.
Známku 1 dostane pes, který opustí místo odložení do 10 kroků nebo ojediněle zakňučí.
Známku 0 dostane pes, který opustí místo odložení o více než 10 kroků nebo štěká či opakovaně kňučí.

39Chování na stanovišti v lese

(Časový limit: 10 minut)
Pes má prokázat, že je na stanovišti úplně klidný. Vůdci se psy jsou rozestavení kolem leče, asi 30 kroků od sebe. Korona prochází lečí s obvyklým lomozem. V leči se z bezpečnostních důvodů nestřílí. Na pokyn rozhodčího vystřelí vůdci po řadě vždy jednu ránu cca po 2 minutách. Rozhodčí stojí tak, aby viděli chování zkoušených psů. Vůdce stojí čelem k leči, psa má volně (nebo na vodítku) vedle sebe. Pes odložený na vodítku dostane vždy o jeden stupeň nižší známku.
Pes nepokojný, nervózní, kňučící, vydávající je hodnocen za každou chybu vždy o jeden stupeň nižší známkou. Pes, který se zmítá na vodítku, nebo uteče za zdravou zvěří či do leče, je hodnocen známkou 0 a ve zkoušce neobstál.
Tato disciplína se hodnotí za pomoci korony a všech rozhodčích, kteří jsou v dosahu. Rozhodčí této disciplíny určí, kolik psů se bude zkoušet najednou.

40Přinášení

Retriever musí zvěř bez váhání uchopit do plné mordy, bez těžkostí přinést a odevzdat buď vůdci do ruky nebo s ní před vůdcem usednout. Rozhodčí vždy zkontrolují, zda pes zvěř mačkáním nepoškodil.
Vůdce může dát psovi maximálně 3 povely k přinesení, vyjma povelu při vypuštění psa. Každý další povel vždy snižuje známku o jeden stupeň. Nepřinese-li pes zvěř ani na třetí povel, hodnotí se známkou 0 a na zkouškách neobstojí.
Chyby: Otálení nad zvěří, mačkání, nadhazování zvěře, obcházení vůdce, váhání při návratu k vůdci, lovení s kusem v mordě, upuštění zvěře se vzdálením mordy od kusu, prokazatelné zapírání zvěře. Je-li pes v kontaktu s aportem, jakékoliv další povely i optické, snižují známku o jeden stupeň. Pes, který zvěř načíná, hrobaří, nebo ji upustí a vzdálí se od ní, je hodnocen známkou nula a na zkouškách neobstojí. Vylučující chybou je když pes bere 2 kusy najednou (při disciplínách se dvěma aporty).

41Obecně

Při všech výše uvedených disciplinách neobstojí psi, kteří prokazatelně zvěř načínají, hrobaří nebo příliš tvrdým skusem poškozují.
Pro všechny zkoušené psy musí být použit stejný druh zvěře, přiměřené velikosti pro příslušné plemeno. Zvěř musí být nezávadná. Každý vůdce si může přinést odpovídající zvěř. O vhodnosti k použití rozhodnou rozhodčí.

42Zkoušky vloh retrieverů - KZV

Předmět

Nejnižší známky pro cenu

Koeficient

Maximální počet bodů

Známka

Počet bodů

I.

II.

III.

 1. Nos

3

2

1

8

32

 

 

 1. Aport v terénu

2

2

1

4

16

 

 

 1. Vodění psa - volné

Vodění psa - na řemeni

2

2

1

4

2

16

8

 

 

 1. Chování po výstřelu

3

2

1

2

8

 

 

 1. Přinášení kachny z hluboké vody

2

2

1

4

16

 

 

 1. Dohledávka a přinášení pernaté

3

2

1

5

20

 

 

 1. Radost z práce

3

2

1

4

16

 

 

 1. Přinášení

3

2

1

6

24

 

 

 1. Poslušnost a ovladatelnost

3

2

1

6

24

 

 

Nejnižší počet bodů pro cenu

129

103

86

 

172

 

 

Cena a celkový počet získaných bodů

 

 

 

 

 

 

 

Poslušnost a ovladatelnost se hodnotí pomocnými známkami u disciplín 2, 5 a 6
Radost z práce se hodnotí pomocnými známkami u disciplín 2, 5 a 6
Přinášení se hodnotí pomocnými známkami u disciplín 2, 5 a 6

43Klubové podzimní zkoušky retrieverů – KPZ CACT

Předmět

Nejnižší známky pro cenu

Koeficient

Maximální počet bodů

Známka

Počet bodů

I.

II.

III.

1. Nos

3

2

1

8

32

 

 

2. Vyhledávání

2

1

1

5

20

 

 

3. Přinášení vlečené pernaté

3

2

1

5

20

 

 

4. Přinášení vlečené srstnaté

3

2

1

5

20

 

 

5. Přinášení kachny z hluboké vody

3

2

1

4

16

 

 

6. Dohledávka a přinášení pernaté

3

2

1

5

20

 

 

7. Chování po výstřelu

3

2

1

2

8

 

 

8. Vodění psa - volné

Vodění psa - na řemeni

3

2

1

4

2

16

8

 

 

9. Radost z práce

3

2

1

4

16

 

 

10. Poslušnost a ovladatelnost

3

2

1

6

24

 

 

11. Aport v terénu

3

2

1

4

16

 

 

12. Přinášení

3

2

1

6

24

 

 

Nejnižší počet bodů pro cenu

174

140

116

 

232

 

 

Cena a celkový počet získaných bodů

 

 

 

 

 

 

 

Přinášení se hodnotí pomocnými známkami u disciplín 6 a 11, poslušnost a ovladatelnost při disciplínách 2, 5, 6 a 11.
Radost z práce se hodnotí po celou dobu zkoušek, při více skupinách se ohodnotí vždy jednou pomocnou známkou za skupinu.

44Klubové lesní zkoušky retrieverů – KLZ CACT
Předmět

Nejnižší známky pro cenu

Koeficient

 

Maximální počet bodů

Známka

Počet bodů

 

I.

II.

III.

1. Nos

3

2

1

8

32

 

 

2. Vyhledávání

2

1

1

5

20

 

 

3. Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře

3

2

1

5

20

 

 

4. Přinášení vlečené srstnaté

3

2

1

5

20

 

 

5. Práce před barvou

a) Šoulačka

b) Následování volně

c) Následování na řemeni

 

3

3
3

 

2

2

2

 

1

1

1

 

6

4

2

 

24

16

8

 

 

6. Práce na barvě spárkaté zvěře

 

 

 

 

 

 

 

a) vodič

3

2

1

10

40 + 5

 

 

b) oznamovač

3

2

1

15

60

 

 

c) hlasič

3

2

1

15

60

 

 

7. Chování na stanovišti v lese

3

2

1

2

8

 

 

8. Odložení

3

2

1

2

8

 

 

9. Chování po výstřelu

3

2

1

2

8

 

 

10. Poslušnost a ovladatelnost

3

3

1

6

24

 

 

11. Vodění psa – volné

Vodění psa – na řemeni

3

2

1

4

2

16

8

 

 

12. Přinášení

3

2

1

6

24

 

 

13. Radost z práce

3

2

1

4

16

 

 

Nejnižší počet bodů pro cenu

195

150

120

 

280

 

 

Cena a celkový počet získaných bodů

 

 

 

 

 

 

 

Přinášení se hodnotí u disciplíny 3
Poslušnost a ovladatelnost při disciplínách 2 a 3
Radost z práce se hodnotí po celou dobu zkoušek, při více skupinách se ohodnotí vždy jednou pomocnou známkou za skupinu

45Klubové zkoušky vodní práce retrieverů - KZVP CACT

Předmět

Nejnižší známky pro cenu

Koef.

Maximální počet bodů

Známka

Počet bodů

I.

II.

III.

 

1. Navádění na 2 kachny na hluboké vodě

3

2

1

5

20

 

 

2. Vyhledávání v rákosí

2

1

1

5

20

 

 

3. Dohledávka kachny pohozené v rákosí

3

2

1

5

20

 

 

4. Aport v terénu

3

2

1

4

16

 

 

5. Chování po výstřelu

3

2

1

2

8

 

 

6. Přinášení

3

2

1

6

24

 

 

7. Vodění psa - volné

Vodění psa - na řemeni

3

2

1

4

2

16

8

 

 

8. Poslušnost a ovladatelnost

3

2

1

6

24

 

 

9. Chování na stanovišti u vody

3

2

1

2

8

 

 

10. Radost z práce

3

2

1

4

16

 

 

Nejnižší počet bodů pro cenu

129

103

86

 

172

 

 

Cena a celkový počet získaných bodů

 

 

 

 

 

 

 

Přinášení se hodnotí pomocnými známkami u disciplín 1 (2x), 3 a 4.
Poslušnost a ovladatelnost se hodnotí pomocnými známkami při disciplínách 1, 2, 3 a 4.
Radost z práce se hodnotí po celou dobu zkoušek, při více skupinách se ohodnotí vždy jednou pomocnou známkou za skupinu.

46Klubové zkoušky přinášení retrieverů – KZPR CACT

Předmět

 

Nejnižší známky pro cenu

Koeficient

Maximální počet bodů

 

 

Známka

 

 

Počet bodů

I.

II.

III.

1.Nos

3

2

1

8

32

 

 

2.Chování po výstřelu

3

2

1

2

8

 

 

Celkem

 

 

 

 

40

 

 

Práce v poli

1. Přinášení vlečené pernaté

3

2

1

5

20

 

 

2. Navádění na 2 ks pernaté

1. kus

2. kus

3

3

2

2

1

1

5

5

20

20

 

 

 

 

3. Aport v terénu

3

2

1

4

16

 

 

4. Radost z práce

3

2

1

4

16

 

 

5. Poslušnost pole

3

2

1

6

24

 

 

Celkem pole

 

 

 

 

116

 

 

Práce v lese

1. Přinášení vlečené srstnaté

3

2

1

5

20

 

 

2. Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře (2ks)

3

2

1

5

20

 

 

3. Chování na stanovišti v lese

3

2

1

2

8

 

 

4. Odložení

3

2

1

2

8

 

 

5. Radost z práce

3

2

1

4

16

 

 

6. Poslušnost les

3

2

1

6

24

 

 

Celkem les

 

 

 

 

96

 

 

Práce ve vodě

1. Navádění na 2 kachny na hluboké vodě

3

2

1

5

20

 

 

2. Dohledávka kachny pohozené v rákosí

3

2

1

5

20

 

 

3. Vodění psa – volné

Vodění psa – na řemeni

3

2

1

4

2

16

8

 

 

4. Radost z práce

3

2

1

4

16

 

 

5. Poslušnost voda

3

2

1

6

24

 

 

Celkem voda

 

 

 

 

96

 

 

Přinášení

1. srstnaté

3

2

1

6

24

 

 

2. pernaté

3

3

1

6

24

 

 

3. kachny

3

3

1

6

24

 

 

Celkem přinášení

 

 

 

 

72

 

 

Nejnižší počet bodů pro cenu

315

252

210

 

420

 

 

Cena a celkový počet získaných bodů

 

 

 

 

 

 

 

Nos – pomocné známky se přiznávají vždy 1x za skupinu prací – pole, les, voda
Chování po výstřelu – pomocné známky se přiznávají za disciplíny – pole 3, les 3

47Klubové všestranné zkoušky přinášení retrieverů – KVZPR CACT

 

 

Předmět

Nejnižší známky pro cenu

Koeficient

Maximální počet bodů

 

 

Známka

 

Počet bodů

I.

II.

III.

1. Nos

3

2

1

8

32

 

 

2. Chování po výstřelu

3

2

1

2

8

 

 

Celkem

 

 

 

 

40

 

 

Práce v lese

 

 

 

 

 

 

 

1. Práce před barvou

a) Šoulačka

b) Následování volně

c) Následování na řemeni

 

3

3
3

 

2

2

2

 

1

1

1

 

6

4

2

 

24

16

8

 

 

2. Práce na pobarvené stopě spárkaté zvěře

 

 

 

 

 

 

 

a) vodič

3

2

1

10

40 + 5

 

 

b) oznamovač

3

2

1

15

60

 

 

c) hlasič

3

2

1

15

60

 

 

3. Přinášení vlečené srstnaté

3

2

1

5

20

 

 

4. Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře (2ks)

 

3

2

1

5

20

 

 

5. Odložení

3

2

1

2

8

 

 

6. Chování na stanovišti v lese

3

2

1

2

8

 

 

7. Poslušnost a ovladatelnost

3

2

1

6

24

 

 

8. Radost z práce

3

2

1

4

16

 

 

Celkem les

 

 

 

 

180

 

 

Práce ve vodě

 

 

 

 

 

 

 

1. Navádění na 2 kachny na hluboké vodě

3

2

1

5

20

 

 

2. Dohledávka kachny pohozené v rákosí

3

2

1

5

20

 

 

3. Vodění psa - volné

Vodění psa - na řemeni

3

2

1

4

2

16

8

 

 

4. Poslušnost a ovladatelnost

3

2

1

6

24

 

 

5. Radost z práce

3

2

1

4

16

 

 

Celkem voda

 

 

 

 

96

 

 

Práce v poli

 

 

 

 

 

 

 

1. Navádění na 2 ks pernaté

1. kus

2. kus

3

3

2

2

1

1

5

5

20

20

 

 

 

 

2. Vyhledávání

2

1

1

5

20

 

 

3. Dohledávka a přinášení pernaté a srstnaté srstnaté zvěře

3

2

1

5

20

 

 

4. Přinášení vlečené pernaté

3

2

1

5

20

 

 

5. Aport v terénu

3

2

1

4

16

 

 

6. Poslušnost a ovladatelnost

3

2

1

6

24

 

 

7. Radost z práce

3

2

1

4

16

 

 

Celkem pole

 

 

 

 

156

 

 

Přinášení

 

 

 

 

 

 

 

1. pernaté

3

2

1

6

24

 

 

2. kachny

3

2

1

6

24

 

 

3. srstnaté

3

2

1

6

24

 

 

Celkem přinášení

 

 

 

 

72

 

 

Nejnižší počet bodů pro cenu

396

317

264

 

544

 

 

Cena a celkový počet získaných bodů

 

 

 

 

 

 

 

 

48Klubová speciální zkouška retrieverů – KSZR CACT

 

Předmět

 

Nejnižší známky pro cenu

Koeficient

Maximální počet bodů

 

 

Známka

 

 

Počet bodů

I.

II.

III.

 

 

 

 

 1. Nos

3

2

1

8

32

 

 

 1. Dvojitý aport v terénu

1. kus

2. kus

3

3

2

2

1

1

5

5

20

20

 

 

 

 

 1. Navádění na 2 ks pernaté

1. kus

2. kus

3

3

2

2

1

1

5

5

20

20

 

 

 

 

 1. Vyslání na vlečku s pernatou zvěří

3

2

1

8

32

 

 

 1. Společný hon

3

2

1

8

32

 

 

 1. Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře (2ks)

3

2

1

8

32

 

 

 1. Aport v terénu (v lese)

3

2

1

4

16

 

 

 1. Navádění na 1 ks srstnaté v lese

3

2

1

5

20

 

 

 1. Navádění na 2 kachny na hluboké vodě

3

2

1

8

32

 

 

 1. Práce v rákosí s dohledávkou kachny

3

2

1

8

32

 

 

 1. Přinášení

3

2

1

6

24

 

 

 1. Poslušnost a ovladatelnost

3

2

1

6

24

 

 

 1. Radost z práce

3

2

1

4

16

 

 

Nejnižší počet bodů pro cenu

279

223

186

 

372

 

 

Cena a celkový počet získaných bodů

 

 

 

 

 

 

 

 

Přinášení 12x pomocná známka
Nos – pomocné známky se přiznávají vždy 1x za skupinu prací
Poslušnost a ovladatelnost – pomocné známky se přiznávají vždy 1x za skupinu prací
Radost z práce - pomocné známky se přiznávají vždy 1x za skupinu prací

Mezinárodní Field Trial retrieverů – MFTR - CACIT, Národní Field Trial – NFTR- CACT
49ÚVOD

Hodnotí se dle reglementu FCI. (Příslušný reglement byl schválen předsednictvem FCI v dubnu 2011 v Římě a vstoupil v platnost 1. 9. 2011)


Retriever je nepostradatelným pomocníkem lovce při práci po výstřelu. Cílem zkoušek z práce po výstřelu je vybrat ty nejlepší psy, kteří skutečně mají schopnost vyhledat střelenou zvěř, dobrý temperament a specifickou schopnost retrieverů zapamatovat si místa dopadu střelené zvěře, dobré nosové schopnosti, prokazující pracovní iniciativu a aportují s „měkkou mordou“. Pojem teamová spolupráce označuje působení vůdce na psa, jako nepostradatelný doplněk k tomu, aby se pes na svém místě nebo u nohy vůdce choval klidně, nebo aby se nechal navést na místo dopadu zvěře – pokud ho sám neviděl.
Titul CACIT může být zadán pouze na zkouškách se živou zvěří, se kterou nebylo v den zkoušek žádným způsobem manipulováno.
Lovecká etika má vždy nejvyšší prioritu.
Zvěř musí být ulovena při praktickém loveckém dnu za přítomnosti zkoušených psů.
NFTR probíhá podle pravidel MFTR, avšak psi jdou na vodítku.

50PRŮBĚH ZKOUŠEK MFTR, NFTR
Field trialy probíhají buď jako ploužená leč nebo představená leč. Při ploužené leči postupují rozhodčí, zkoušení psi s vůdci a střelci (minimálně jeden střelec na jednoho rozhodčího) společně v jedné linii dopředu. Když je střelena zvěř, celá linie se zastaví. Na pokyn rozhodčího vyšle vůdce psa, aby tento zvěř našel a přinesl. Při představené leči rozmístí rozhodčí psy tak, aby měli tu nejlepší možnost vidět na místa dopadů zvěře. Rozhodčí rozhodnou, kdy bude pes vyslán pro aport zvěře, což se u již zhaslé zvěře normálně děje až po skončení leče. V případě postřelení zvěře je pes vyslán neprodleně. V propozicích musí být uvedeno, zda se bude vodní práce zkoušet, nebo zda účastníci musí předložit potvrzení o tom, že vodní práci již absolvovali. CACIT zkoušek se mohou účastnit psi, kteří jsou starší osmnácti měsíců a jeden den. Účast však může být omezena. Tato omezení musí být uvedena v propozicích.
51ROZHODČÍ

Rozhodčí jmenuje organizační výbor. Tito rozhodčí musí být zapsáni v seznamech rozhodčích pro Field Trial v členských organizacích FCI. Jejich jména musí mít účastníci k dispozici před uzávěrkou přihlášek a musí být uvedena v propozicích.

52VEDENÍ PSA

Na MFTR (anglický způsob) musí být právě zkoušení psi vedeni volně – bez vodítka a obojku. Na NFTR (francouzský způsob) jsou psi vedeni na vodítku. (Pokud chce vůdce jít se psem na volno, může, avšak bez bodového zvýhodnění)
Majitel nebo vůdce psa nesmí držet v ruce nic, co by mohlo sloužit ke korekci chování psa.
Tělesné trestání psa v průběhu zkoušek má za následek vyloučení.
Psi aportují pernatou a / nebo srstnatou zvěř.

53PRŮBĚH ZKOUŠEK A ZPŮSOB POSUZOVÁNÍ

Rozhodčí mohou rozhodnout, že zkoušky ukončí „rozstřelem – („run-off“). K tomu jsou přizváni všichni psi, kteří ještě mohou získat ocenění „výborný“. Tito jsou seřazeni do jedné linie i v případě, že jde o více než tři účastníky. O konečném rozhodnutí hlasují společně všichni rozhodčí. Finále ovlivní výsledky stejnou měrou jako předcházející kola.
Pokud se účastník finále dopustí těžké nebo vylučující chyby, nedostane I. cenu a může být ještě i vyloučen. Vítězem zkoušek se stává pes, který předvedl nejlepší práci po celou dobu soutěže. Na MFTR může být vítězi zkoušek přiznán titul CACIT, druhému v pořadí res. CACIT. Na NFTR se titul CACT, res. CACT zadává dle národních zvyklostí.
Rozhodčí nemusí zadat žádný titul, pokud se jim zdá, že předvedený výkon tomu neodpovídá.

54PRÁCE VE VODĚ

Žádný pes nemůže být klasifikován, pokud v průběhu zkoušek neaportuje z hluboké vody. Pokud není žádná voda k dispozici, musí se prokázat, že už dříve úspěšně absolvoval oficiální zkoušku (národní nebo mezinárodní), kde úspěšně aportoval z vody.

55HODNOCENÍ PRÁCE

Ideální retriever je pozorný, klidný - “steady“, aniž by vyžadoval pozornost vůdce. Má dobře sledovat místa dopadu zvěře a pamatovat si je i delší čas. Když je vyslán pro aport, má být při jejím hledání vytrvalý, prokazovat iniciativu, dobrý nos a dobré vrozené vlastnosti. Má pracovat v každém terénu a bez povzbuzování vstupovat do vody. Pracuje tak, aby svému vůdci vyhověl – zalíbil se mu, (will to please) a je s ním v dobrém kontaktu, aniž by však byl na něm závislý. Nalezenou zvěř má rychle, korektně a v měkké mordě přinést vůdci a také korektně odevzdat.

Těžké chyby
• nadměrná závislost na vůdci
• hlasité působení vůdce na psa
• neklidné chování, vyžadující příliš pozornosti vůdce
• špatná kontrolovatelnost / nebo zbytečné rušení v daném prostoru
• špatný marking nebo špatná schopnost zapamatování si místa dopadu zvěře
• špatná práce u nohy
• lajdácký aport
• pomalá práce nebo práce s malou iniciativou
• „eye-wipe“
• „first dog down“
Po těžká chybě pes na Field Trialu končí – není již dále zkoušen.
S těžkou chybou nemůže již pes získat ocenění výborný.

Pokud pes před touto těžkou chybou předvedl nejméně 3 dobré aporty, může od rozhodčích dostat ocenění „dobrý“ nebo „velmi dobrý“. Psi, kteří před těžkou chybou mají za sebou méně než tři dobré aporty, jsou ohodnoceni jako „neklasifikován“.

Definice „first dog down“ : Pes nedohledal a nepřinesl zvěř, která byla střelena, pes ji viděl padat a byl pro ni okamžitě vyslán. Nezáleží na tom, zda zvěř následně dohledal další pes nebo rozhodčí.
Definice „eye-wipe“ : Pes nedohledal a nepřinesl zvěř, jejíž ulovení neviděl. Tuto zvěř však následně dohledal další pes, nebo ji nalezl rozhodčí.

(Poznámka: „Eye-wipe“ lze přeložit asi jako „vytření zraku“ prvnímu psu psem druhým – „kontrolním“. „Kontrolních psů“ může být i více. Pokud potom poslední „kontrolní pes“ nebo rozhodčí zvěř naleznou, jsou penalizováni všichni předcházející psi. Pokud není zvěř nalezena, není penalizován žádný pes.)

56VYLUČUJÍCÍ CHYBY

• záměna zvěře
• tělesný kontakt se psem
• agresivní chování
• tvrdá morda – mačkání
• kňučení
• štěkání
• strach z výstřelu
• vyražení psa z místa u nohy vůdce bez povelu
• ocitnutí se psa mimo kontrolu, honění zdravé zvěře, nebo další lovení se zvěří v mordě
• odmítnutí vstupu do vody
• odmítnutí aportu nalezené zvěře

Definice „vyražení“ : Pes opustil své místo vedle nohy vůdce bez povelu.

S vylučující chybou pes v soutěži nepokračuje, disciplína je ohodnocena konečnou známkou nula a výsledné hodnocení psa je Neuspěl.

 

Definice „first dog down“ : Pes nedohledal a nepřinesl zvěř, která byla střelena, pes ji viděl padat a byl pro ni okamžitě vyslán. Nezáleží na tom, zda zvěř následně dohledal další pes nebo rozhodčí.
Definice „eye-wipe“ : Pes nedohledal a nepřinesl zvěř, jejíž ulovení neviděl. Tuto zvěř však následně dohledal další pes, nebo ji nalezl rozhodčí.

(Poznámka: „Eye-wipe“ lze přeložit asi jako „vytření zraku“ prvnímu psu psem druhým – „kontrolním“. „Kontrolních psů“ může být i více. Pokud potom poslední „kontrolní pes“ nebo rozhodčí zvěř naleznou, jsou penalizováni všichni předcházející psi. Pokud není zvěř nalezena, není penalizován žádný pes.)

57CENY A HODNOCENÍ

FCI oficielně uzná ocenění pouze v případě, že na zkouškách bylo přítomno nejméně 6 psů.
Rozhodčí mají právo nezadat žádné ocenění v případě, že podle jejich názoru výkon psa tomuto ocenění neodpovídal.
Do pořadí jsou zařazeni pouze psi, kteří se nedopustili vylučující chyby.
Aby pes získal titul CACIT, musí aportovat nejméně 5 kusů zvěře a předvést perfektní výkon vynikající kvality.
Na konci zkoušek musí rozhodčí výsledky vyhlásit a objasnit. Před odjezdem musí organizátorům předat výsledkovou listinu.

Hodnocení
EL: Vylučující chyby: tvrdá morda, kňučení, vyražení, pes mimo kontrolu vůdce
MF/EW: Těžká chyba/ „eye wipe“
MF/FDD: Těžká chyba/ „first dog down“
MF/...: Pes není poslán pro aport, nebo ho vůdce musí odvolat zpět, protože se dopustil těžké chyby (jiné než EW nebo FDD); hlasité navádění, špatná práce u nohy špatné chování na stanovišti….

známka 1/B: Aport přinesen do ruky vůdce, ale dle mínění rozhodčího by pes neměl postoupit
známka 2/A-: Aport mohl být přinesen lépe, ale dle mínění rozhodčího by pes měl zůstat v soutěži
známka 3/A: Čistý aport, případně s pozitivní či negativní poznámkou
známka 4/A+: Ojedinělý, výjimečně dobře vypracovaný aport


Udílení CACIT, RCACIT, EXC, VG, G, NC, EL
• Vyloučen/EL: vylučující chyba
• Neklasifikován/NC: neklasifikován; méně než 4 donesené aporty s více než dvěma A-
• Dobře/G: 4 donesené aporty s nejvýše dvěma A- (žádné B nebo MF)
• Velmi dobře/VG: 5 donesených aportů s nejvýše dvěma A - (žádné B nebo MF)
• Výborně/EXC: 5 donesených aportů s nejvýše jedním A - (žádné B nebo MF)

CACIT pro Výborný 1; RCACIT pro Výborný 2

 

 

58Mezinárodní field trial retrieverů – MFTR CACIT Národní field trial retrieverů – NFTR CACT

 

Předmět

APORTY/ známky

Poznámka

 

Hodnocení

 

1

 

 

 

 

CACIT

 

2

 

 

 

 

Res. CACIT

 

3

 

 

 

 

CACT

 

4

 

 

 

 

Res. CACT

 

5

 

 

 

 

EXC/ Výborně

 

6

 

 

 

 

VG/ Velmi dobře

 

7

 

 

 

 

G/ dobře

 

8

 

 

 

 

NC/ Neklasifikován

 

9

 

 

 

 

EL/ Vyloučen

 

10

 

 

 

Hodnocení práce psa:

 

 

Tento soutěžní řád byl schválen na zasedání předsednictva ČMKJ dne 5. června 2014 a je platný od 1.1.2015. Obsahuje úpravy platné od 1.1.2017 a 1.1.2020